فقه

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/22

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/20

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

شنبه۱۹/۷/۹۳   خلاصه درس:استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی اقسام حائض می پردازدواینکه عادت چگونه محقق می شودعادتی که عرفابه یک سال صدق می کند(واگرزن یکسال هرماه روزمعینی خون می بیندبراوعادت صرفاصدق می کند)ایادردودفعه هم صدق می کند؟ درعادت عددیه صدق می کندبه خاطرروایت موثقه سماعیه ومرسله یونس الطویله بررسی سندروایت مرسله یونس طویل: ارسال بردوقسم است۱.گاهی ازجهت عن رجل وعن …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۱۶/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۱۶/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به چگونگی تحقق عادت پرداختندوبحث رجالی موثقه رامطرح نمودند مساله۹:تتحقق العاده برویه الدم مرتبن ممتاثلتین فان کانتاممتاثلتین فی الوقت والعددفهی ذات العاده الوقتیه والعددیه کان رات فی اول شهرخمسه ایام وفی اول الشهرالاخرایضاخمسه ایام وان کانتاممتاثلتین فی الوقت دون العددفهی ذات العاده الوقتیه کمااذارات فی اول شهرخمسه وفی اول الشهرالاخرسته او سبعه مثلاوان کانتاممتاثلتین …

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/07/19

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه – 93/07/16

دانلود 

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه۱۵/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۱۵/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی تتممه قول صاحب حدائق پرداختندوبرای تاییدقول صاحب حدائق که فرموده اندمرادازبالعشرعشره طهراست دوروایت ذکرکردند مرحوم صاحب حدائق برای تاییدمدعای خویش(مرادبالعشره عشره طهر)به دوروایت تمسک می کند روایه الفقه الرضوی(وربماتعجل الدم من الحیضه الثانیه والحدبین الحیضتین القرءوهوعشره ایام بیض فان رات الدم بعداغتسالهامن الحیض قبل استکمال عشره ایام بیض فهومابقی من الحیضه الاولی …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۴/۷/۹۳ خلاصه درس استاد حفظ ا… دراین درس به بررسی ادله صاحب حدائق پرداختندوکلام ایشان رانسبت به برداشتش ازدوروایت تمام دانسته اندوفرمودنداند:اگرسندشان تمام بودبه قول صاحب حدائق ملتزم می شدیم امابررسی روایت اول(مرسله یونس ح۲باب۱۲ ازلحاظ سند:بیانش گذشت اماصدرروایت:ازلحاظ دلالت:اینکه امام علیه السلام نسبت به نقاءمتخلل ساکت بوده اندوفرمودندآن خون اخیرباخون اولی حیض است واگرنقاءمتخلل هم حیض بودمی فرمودند مناقشه …

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/15

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/07/09

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/08

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/07/07

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/06

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهار شنبه – 93/07/02

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – 93/06/31

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/06/30

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/06/29

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/06/26

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن ۴شنبه ۹/۷/۹۳

چهارشنبه۹/۷/۹۳ خلاصه درس : استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی حکم نقاءای که کمترازده روزاست ومابین دودم واقع شده که بنابرقول مشهورحیض است وبنابرقول صاحب حدائق طهراست پرداختند امابیان مسئله: مسئله۷:قدعرفت ان اقل الطهرعشره این مسئله بین فقهامعروف است که نقاءای که کمترازده روزبین دودم فاصله شده است ایابه حکم حیض است یاطهر:وبنابراول اذارات الدم ثلاثه ایام وانقطع اربعه ثم رات …

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/06/25

دانلود

ادامه مطلب