فقه

فقه-متن دوشنبه۳/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۳/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان مختارخوددرمسئله۱۸پرداختند ۱.درجایی که زن سه روزمتوالی خون ببیندسپس قطع شودومجدداخون ببیندومجموع ازده روزتجاوزنکندمرحوم صاحب عروه می فرمایددوطرف حیض است استاد:درذیل این فرع چندشق تصورمی شود ۱.اگراین خون درایام عادت باشدویابه صفات حیض باشدواین دو خون حیض است وکلام صاحب عروه دراین شق تمام است شق دوم:اگردرایام عادت نباشدوبه صفات حیض هم نباشدچراحمل …

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/09/03

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – يكشنبه 93/09/02

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن یکشنبه ۲/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

یک شنبه۲/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان  وجوحی که مرحوم حکیم برای تقدم عادت برصفات بیان کرده است پرداختند وجه اول:امام درزنی که مستمرالدم است فرموده است که بایدبه مقدارعادت اخذبکندونفرمودده روزیابه مقدارصفات اخذبکندازهمین جامعلوم می شودعادت مقدم است مناقشه استاد:مستمرالدم مال جایی است که زن خونی دیده وهمه اش رانمی تواندحیض قراربدهدوامام درچنین مواردی عادت عددیه رامقدم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه۱/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۱/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی شش صورتی که درذیل مسئله۱۸بیان شدپرداختند صورت اول:اینکه صاحب عروه ایام عادت رامقدم کردبرصفات وفرمودندخون درایام عادت حیض است ولو به صفات حیض نباشدوخون درغیرایان عادت حیض نیست ولوبه صفات حیض باشد نظراستاد:تقدم ایام عادت برصفات درجایی صحیح است که هردوخون به صفات استحاضه باشد(صفره)ویا هردوبه صفات حیض باشددراین دوفرض خونی که …

ادامه مطلب

فقه-متن ۲۷/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۲۷/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به شش صورت که درذیل مسئله۱۸ امده است پرداختند اصل مسئله وان تجاوزالمجموع ان العشره صورت اول:اگرمجموع دمین وایام نقاءبیشترازده روزباشدمثلا:زنی پنج روزخون ببیندوپنج روزپاک بشود سپس پنج روزخون ببینددراین صورت صاحب عروه می فرماید:دوخون حمل برحیضیت می شود مرحوم سیدخوئی قائل به تفسیل شده است ومی فرماید:اگردو خون واجدبرای شرایط باشندحمل بر …

ادامه مطلب

فقه-متن۲۶/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۲۶/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به مسئله۱۶و۱۷پرداختند مسئله۱۶:صاحبه العاده المستقره فی الوقت والعدداذارات العددفی غیروقتهاولم تره فی الوقت تجعله حیضا سواءکان قبل الوقت اوبعد. توضح مسئله: صاحب عادت وقتیه عددیه اگرعددرادرغیروقتش ببینددراین هنگام ایاحیض هست یاحیض نیست مثلا:زنی که ازده ماه تاهفده ماه خون می بیندحال اگرازچهارم ماه تادهم ماه خون دیدحکمش چیست؟ اگرقاعده امکان راقبول داشته باشیم حمل …

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/08/26

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/08/25

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۴/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۲۴/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه درتتمه ادله قاعده امکان پرداختندودرضمن اشاره به معنای امکان متذکرشده اند اماادله قاعده امکان دلیل برقاعده امکان ازبیان شیخ طوسی درمبسوط الصفره فی ایامهاحیض یعنی ایامی که می تواندایام حیض باشدنه ایام عادت مناقشه استاد:این بیان شیخ ناتمام است ومرادایام عادت است دلیل دیگری برقاعده امکان ازبیان صاحب جواهر دراین قاعده ادعای اجماع شده …

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/08/24

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۲۱/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۲۱/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان روایاتی که مفادش معارض است باقاعده امکان پرداختندودلالت این روایات رابررسی کردند مرحوم اقای خوئی دلالت روایاتی که برقاعده امکان دلالت می کندراتمام می داندولکن این روایات معارض داردبخلاف مرحوم گلپایگانی که دردلالت این روایات(روایات دال برقاعده امکان)خدشه کرده است وروایات مانعه درجلسه گذشته بیان شدخلاصه بحث دیروز:درروایات اخبارصفات درباب۴چنین امده است …

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/08/21

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه ۲۰/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۲۰/۸/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی روایاتی که دلالت برقاعده امکان می کندپرداختند روایت۴:باب۱۱ح۳:وعنه عن ابیه عن ابن ابی عمیرعن جمیل عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال اذارات المراه الدم قبل عشره ایام فهومن الحیضه الاولی وان کان بعدالعشره فهومن الحیضه المستقبه وجه دلالت:ذیل روایت دلالت می کندبراینکه اگرزنی بعدازگذشت ده روزازحیضش خون ببیندواحتمال بدهدحیض است …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۹/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی قاعده امکان پرداخت زن مبتدئه یاناسیه اگرخونی ببیندکه واجب صفات حیض نیست وفرض شده است که سه روزخون دیده. ایاحکم به حیضیت می شودیاخیر؟ خونی که مرددشده بین حیض واستحاضه واحتمال داشته باشدکه بتواندحیض باشداین خون حیض است به خاطرقاعده امکان دلیل قاعده امکان:۱.اجماع مناقشه مرحوم خوئی به اینکه اجماع مدرکی است …

ادامه مطلب

فقه- متن یکشنبه ۲۰/۷/۹۳- احمدی

یک شنبه۲۰/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی عادت مرکبه پرداختندواینکه عادت مرکبه عادت حساب می شودکما ذهب الیه السیدالیزدی ویاحساب نمی شودکماذهب الیه السیدالخوئی مساله۱۱:لایبعدتحقق العاده المرکبه کمااذارات فی الشهرالاول ثلاثه وفی الثانی اربعه وفی الثالث ثلاثه وفی الرابع اربعه اورات شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین اربعه ثم شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین اربعه فتکون ذات عاده علی …

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/08/20

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/08/19

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – يكشنبه 93/08/18

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۲۸/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۲۸/۷/۹۳ استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی فرع چهارم(تاخرها)درمساله۱۵پرداختند • اگردم متاخرواجدصفات حیض باشدحکم به حیضیت می شودبلافرق بین اینکه دم مسبوق به حیض باشد مثل اینکه می بینددم درعادتش سپس قطع می شودوبعدازعادت می بیند وبین اینکه مسبوق به حیض نباشدمثلادم درایام عادت ندیدوبعدازایام دیدبلافرق بین یوم اویومین اوازید امااگرفاقدصفات باشدمعروف این است که حکم به حیضیت می شودوادعای اجماع …

ادامه مطلب