فقه

فقه-متن ۲۷/۷/۹۳-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                             درس خارج فقه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۳ برابر با  ۲۳ ذی الحجۀ ۱۴۳۵ مسأله۱۵) صاحبه العاده الوقتیه سواء کانت عددیه أیضا أم لا تترک العباده بمجرد رؤیه الدم فی العاده‌ أو مع تقدمه أو تأخره یوما أو یومین أو أزید على وجه یصدق علیه تقدم العاده أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات و ترتب علیه …

ادامه مطلب

فقه-متن یکشنبه ۲۷/۷/۹۳-احمدی

یک شنبه۲۷/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مطلب دوم(روایاتی که برمدعای صاحب عروه دلالت می کند) پرداختند اماموثقه سماعه:وجه دلالت ومناقشه خوئی به وجه دلالتش درجلسات قبل گذشت(فراجع) مرحوم خوئی می فرماید:لوسلمناکه روایاتی که صاحب عروه تمسک کرده دلالت وسندش تمام است وبه نحومطلق است وشامل ازیدهم می شودلکن تخصیص می خورندبه موثقه ابی بصیرومضمره وحمل می شوندبریوم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۶/۷/۹۳-احمدی

شنبه۲۶/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به سه مطلب پرداختند ۱.دلیل مدعای صاحب عروه:(اگرقبل ازایام عادتش ازیددوروزخون ببیندحیض است) ۲.اشکال مرحوم خوئی برعروه ۳.جواب ازاشکالات خوئی وبیان مختار امامطلب اول:مرحوم صاحب عروه برای مدعایش به سه روایت تمسک می کند روایت اول:علی بن ابی حمزه البطائنی قال:(سئل ابوعبدا…(علیه السلام).اناحاضرعن المراه تری الصفره فقال:ماکان قبل الحیض فهومن الحیض)رجال درسلسله سنددرجلسه گذشته ذکرشده …

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه – 93/07/27

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه – 93/07/26

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه ۲۳/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۲۳/۷/۹۳ خلاصه درس مساله۱۴:اذاصلی ثم شک فی انه اغتسل للجنابه ام لایبنی علی صحه صلاه ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الاتیه. استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مساله۱۴و۱۵پرداختند سوال:درعادت عددیه دوتاماه به اندازه هم خون ببیندیعنی چه؟ قیل:تساوی ازجهت ساعات لازم نیست به خاطراینکه مواردعادت عددیه علی التساوی الشهرین من حیث عددالایام ولااعتباریتساویهمامن حیث الساعات:مثلادرماه اول۵روزوماه دوم۵روزونیم در این هنگام صدق …

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه – 93/07/23

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/22

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/20

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

شنبه۱۹/۷/۹۳   خلاصه درس:استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی اقسام حائض می پردازدواینکه عادت چگونه محقق می شودعادتی که عرفابه یک سال صدق می کند(واگرزن یکسال هرماه روزمعینی خون می بیندبراوعادت صرفاصدق می کند)ایادردودفعه هم صدق می کند؟ درعادت عددیه صدق می کندبه خاطرروایت موثقه سماعیه ومرسله یونس الطویله بررسی سندروایت مرسله یونس طویل: ارسال بردوقسم است۱.گاهی ازجهت عن رجل وعن …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۱۶/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۱۶/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به چگونگی تحقق عادت پرداختندوبحث رجالی موثقه رامطرح نمودند مساله۹:تتحقق العاده برویه الدم مرتبن ممتاثلتین فان کانتاممتاثلتین فی الوقت والعددفهی ذات العاده الوقتیه والعددیه کان رات فی اول شهرخمسه ایام وفی اول الشهرالاخرایضاخمسه ایام وان کانتاممتاثلتین فی الوقت دون العددفهی ذات العاده الوقتیه کمااذارات فی اول شهرخمسه وفی اول الشهرالاخرسته او سبعه مثلاوان کانتاممتاثلتین …

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/07/19

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه – 93/07/16

دانلود 

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه۱۵/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۱۵/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی تتممه قول صاحب حدائق پرداختندوبرای تاییدقول صاحب حدائق که فرموده اندمرادازبالعشرعشره طهراست دوروایت ذکرکردند مرحوم صاحب حدائق برای تاییدمدعای خویش(مرادبالعشره عشره طهر)به دوروایت تمسک می کند روایه الفقه الرضوی(وربماتعجل الدم من الحیضه الثانیه والحدبین الحیضتین القرءوهوعشره ایام بیض فان رات الدم بعداغتسالهامن الحیض قبل استکمال عشره ایام بیض فهومابقی من الحیضه الاولی …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۴/۷/۹۳ خلاصه درس استاد حفظ ا… دراین درس به بررسی ادله صاحب حدائق پرداختندوکلام ایشان رانسبت به برداشتش ازدوروایت تمام دانسته اندوفرمودنداند:اگرسندشان تمام بودبه قول صاحب حدائق ملتزم می شدیم امابررسی روایت اول(مرسله یونس ح۲باب۱۲ ازلحاظ سند:بیانش گذشت اماصدرروایت:ازلحاظ دلالت:اینکه امام علیه السلام نسبت به نقاءمتخلل ساکت بوده اندوفرمودندآن خون اخیرباخون اولی حیض است واگرنقاءمتخلل هم حیض بودمی فرمودند مناقشه …

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/15

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/07/09

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/08

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/07/07

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/06

دانلود

ادامه مطلب