فقه

فقه-صوت-شنبه27اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه22اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه21اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه20اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه۱7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه۱6اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه۱5اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه۱4اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه10اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه8اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه6اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه3اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه2اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه1اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه30فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه -متن درس3 اردیبهشت ۹3

بسمه تعالی 3/2/93 چهارشنبه   رسیدیم به مساله 12 مرحوم صاحب عروه میفرماید یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضو که شرایطی که در وضو گذشت اینجا هم هست من النیه و استدامتها الی الفراغ و این که نیت باید بکند و این نیت هم ادامه داشته باشد تا آخرش خب این که غسل نیت لازم دارد …

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه۲۷فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت- سه شنبه۲۶فروردین ۹۳

دانلود مطالب این جلسه :هل یجب اعاده الغسل لو علم جفاف بعض الاعضاء ام لا.. اشکال المحقق الحائری والسید الخوئی فی المقام

ادامه مطلب