فقه

فقه-صوت شنبه ۲۸/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه ۲۵/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت سه شنبه ۲۴/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت یکشنبه ۲۲/۶/۹۴-(آغاز کتاب البیع)

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه ۶/۳/۹۴-کذب ۷

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت سه شنبه۵/۳/۹۴-کذب ۶

دانلود

ادامه مطلب

فقه-مکاسب

سب: جلسه اول(صوت)**جلسه دوم(صوت)**جلسه سوم(صوت)**متن جلسه اول و دوم غیبت: جلسه ۱**جلسه ۲**جلسه ۳**جلسه ۴**جلسه ۵**جلسه ۶**جلسه ۷**جلسه ۸**جلسه ۹**جلسه ۱۰**جلسه ۱۱**جلسه ۱۲**جلسه ۱۳*جلسه ۱۴**جلسه ۱۵   غنا: جلسه ۱** جلسه ۲** جلسه ۳** جلسه ۴** جلسه ۵ کذب: جلسه ۱** جلسه ۲ ** جلسه ۳ **  جلسه ۴** جلسه ۵**

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه۴/۳/۹۴-کذب ۵

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه۳/۳/۹۴-کذب ۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه ۲/۳/۹۴-کذب۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه۳۰/۲/۹۴-کذب ۲

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه۲۹/۲/۹۴-کذب ۱

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه۲۸/۲/۹۴-غنا۵

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت- چهارشنبه۲۳/۲/۹۴-غنا۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه۲۲/۲/۹۴ -غنا۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه ۲۱/۲/۹۴-غنا ۲

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه ۲۰/۲/۹۴-غنا ۱

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه۱۹/۲/۹۴-غیبت۱۵

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه۱۶/۲/۹۴-غیبت ۱۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه ۱۵/۲/۹۴-غیبت۱۳

دانلود

ادامه مطلب