دروس

اصول-متن سه شنبه۱6-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه در تنبیه رابع که استصحاب در امور تدریجی است بحث در دو مقام واقع می شود مقام اول: جریان استصحاب در نفس امور تدریجیه مثل زمان و حیض یعنی اموری که خودشان فی حد نفسه غیر قار هستند مقام ثانی: جریان استصحاب در اموری که خودشان فی حد نفسه قار هستند ولی چون مقید …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱6-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۵/۲/۹۳

۱۵ / ۲ / ۱۳۹۳ فرع : استصحاب عدم تذکیه : مرحوم فاضل تونی ره فرعی را مطرح نموده که مورد بحث اعلام قرار کرفته و آن این است که : اگر لحمی یا جلدی از خارج آورده شود و ما ندانیم که تزکیه شده یا نه ؟ مشهور حکم کردند به این که این جلد میته است و قابل …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۱5اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم فاضل تونی در تتمه استصحاب کلی قسم ثالث فرعی را بیان کرده و فرموده این فرع کلی قسم ثالث است و استصحاب در آن جاری نمی شود بیان فرع مذکور و نظر مشهور در آن: اگر جلدی یا لحمی از بلاد کفر آورده شود و ما نمی دانیم تذکیه شده یا تذکیه نشده است در …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱5اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه14اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول-متن یکشنبه۱۴اردیبهشت۹۳-مختاریان کلام ما در این قسم در چند مطلب واقع می شود ۱- بیان قسم رابع است که مرحوم خویی بیان فرموده است ۲- تفصیلی که مرحوم حاج آقا رضا همدانی بیان کرده است ۳- جوابی که مرحوم خویی داده است ۴- اشکال آقای صدر به مرحوم خویی از لحاظ تقسیم موضوعی   ۵- اشکال …

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه10اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول-متن چهارشنبه۱۰اردیبهشت۹۳-مختاریان در قسم اول فرمود استصحاب فرد مردد معقول نیست ولی در دومی گفت معقول است ولی احتیاجی به آن نیست صورت سوم این بود که هیچکدام در حدوث اثر ندارد و طویل بقاء اثر دارد حال چه طویل یقینی باشد در بقاء یا محتمل فرقی نمی کند در اینجا گفت استصحاب فرد مردد باید …

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه9اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول-متن سه شنبه۹اردیبهشت۹۳-مختاریان در قسم سوم آقای صدر می گوید در جمیع صور این قسم استصحاب جاری می شود البته در صورتی که موضوع حکم احراز شود یعنی بدانیم که آن که در مسجد رفته حکم بر آن مترتب است حال حکم متعدد باشد یا واحد و اینکه از دو سنخ باشد یا یک سنخ باشد …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه8اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول-متن دوشنبه۸اردیبهشت۹۳-مختاریان گفتیم فرد مردد به لحاظ سه عنصری که قصیر و مقطوع الانتفاء  است و به لحاظ علم به دخول احد الفردین و به لحاظ موضوع حکم به سه جهت تقسیم می شود قسم اول: فرد قصیر که مقطوع الانتفاء است معلوم بالتفصیل است این قسم را گفتیم چهار صورت دارد ۱- علم به حدوث …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه7اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول-متن یکشنبه۷اردیبهشت۹۳-مختاریان کلام در دو فرعی بود که مرحوم خویی بیان فرمود در فرع دوم مرحوم خویی فرمود استصحاب بقاء نجاست محکوم است چون دلیل داریم که هر نجسی که به ثوب اصابت کند یک مرتبه شستن در آن کفایت می کند مگر بول و استصحاب می گوید بول اصابت نکرده است به عبارت دیگر استصحاب …

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه2اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم اصول-متن سه شنبه۲اردیبهشت۹۳-مختاریان گفتیم در این شبهه بحث در دو جهت واقع می شود که جهت اول در این بود که مورد شبهه کجا است که آقای صدر در اینجا قائل به تفصیل شد جهت دوم در این بود که آیا این شبهه علاجی دارد یا نه؟ مرحوم نائینی دو علاج بیان کرد علاج اول که …

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۴/۲/۹۳

  ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۳ قسم رابع : در این استصحاب کلی در چند مطلب بحث می کنیم : مطلب اول : بیان موضوع و صغری و حکم استصحاب کلی قسم رابع : آقای خوئی ره فرمودند قسم رابع عبارت است از این که هم یقین داریم به جامع و وجود کلی و هم قطع داریم به یک وجود …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱4اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه8اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه6اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه3اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه2اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه1اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب