دروس

صوت اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۱۵ (جلسه ۳۶۳)   …. یک راه این بود که اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان این یک مدلول مطابقی دارد یک مدلول التزامی دارد.مدلول مطابقی ش این است که نماز واجب است، مدلول التزامی اش طبق مسلک عدلیه این است که این نماز ملاک دارد، مصلحت دارد، چون اگر مصلحت نداشته باشد شارع ما …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۲ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۱۴ (جلسه ۳۶۲)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست ثمره اش چیه؟ خب این را ثمره ذکر کرده بودند که اگر بگیم عبادت مزاحم، منهی عنه است، نهی در عبادت هم مقتضی فساد است این عبادت باطل است . اگر بگیم نه، عبادت مزاحم منهی عنه نیست، …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۲ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن ، جلسه ۳۶۱ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۱۱ (جلسه ۳۶۱)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد  خاص هست ثمره دارد یا نه؟ آخوند این ثمره را ذکر کرد که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد این عبادت فاسد می شود ،عبادت مزاحم فاسد می شود، اگر مقتضی نهی از ضد نباشد این …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۱ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۰ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۱۰ (جلسه ۳۶۰)   کلام در این اشکال سومی بود که محقق خویی به میرزای نایینی کرد ، میرزای نایینی فرمایشش این بود که اگر منشأ اشتراط قدرت در تکلیف ، حکم عقل باشد، این واجب عبادی موسعی که بعضی از افرادش مزاحم با واجب مضیق است می تواند این فرد را به داعی …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۰ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۹ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۹ (جلسه ۳۵۹)   کلام در این اشکالی بود که محقق خویی بر محقق نایینی کرده بود . محقق نایینی فرمود این حرف محقق ثانی که اگر بعضی از افراد واجب موسع عبادی مزاحم باشد با یک واجب مضیقی ان فرد مزاحم رامی تواند به داعی امر به طبیعت بیارد، چون این مصداقش است. محقق …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۹ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۹ (جلسه ۳۵۹)   کلام در این اشکالی بود که محقق خویی بر محقق نایینی کرده بود . محقق نایینی فرمود این حرف محقق ثانی که اگر بعضی از افراد واجب موسع عبادی مزاحم باشد با یک واجب مضیقی ان فرد مزاحم رامی تواند به داعی امر به طبیعت بیارد، چون این مصداقش است. محقق …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۹ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۸ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۸ (جلسه ۳۵۸)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست ایا ثمره هم دارد در فقه یا ثمره ندارد؟ دو ثمره برای این بحث ذکر شده. یک ثمره این بود که اگر یک ضد عبادی واجب موسع باشد ، و بعضی از افراد این ضد عبادی مزاحم باشد …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۸ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب