دروس

صوت اصول ، جلسه ۴۲۳ ، سه شنبه ، ۹ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۸ ، دوشنبه ، ۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۲ ، دوشنبه ، ۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۷ ، یکشنبه ، ۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۱ ، یکشنبه ، ۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۱، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۶ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۰ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۹ ، چهارشنبه ، ۲۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۵ ، چهارشنبه ، ۲۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۴ ، سه شنبه ، ۲۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۸ ، سه شنبه ، ۲۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۳ ، دوشنبه ، ۲۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۲ ، یکشنبه ، ۲۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۷ ، دوشنبه ، ۲۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

نوشته ی آقای سید مهدی بادکوبه ای در مورد: حل عویصة الفرق بين بيع صاع من الصبره وبيع الصبرة الا صاعا

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۶ ، یکشنبه ، ۲۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۱ ، شنبه ، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۰، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۵ ، شنبه ، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب