دروس

صوت فقه ، جلسه ۷۴ ، سه شنبه ، ۱۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۸ ، سه شنبه ، ۱۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۳ ، دوشنبه ، ۱۵ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۷ ، دوشنبه ، ۱۵ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۶ ، یکشنبه ، ۱۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۲ ، یکشنبه ، ۱۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۱ ، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۵ ، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۲، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

صفات واجب : بحث علم دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۴ ، چهارشنبه ، ۱۰ بهمن ۹۷ (ابتدای نواهی)

ابتدای بحث نواهی دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۰ ، چهارشنبه ، ۱۰ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۹ ، سه شنبه ، ۹ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۳ ، سه شنبه ، ۹ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۸ ، دوشنبه ، ۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۲ ، دوشنبه ، ۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۷ ، یکشنبه ، ۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۱ ، یکشنبه ، ۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۱، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۶ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۰ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب