دروس

صوت اصول-جلسه 149-دوشنبه – 22آذر-95

جلسه اول از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای اول از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در این بحث) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و چهارم-دوشنبه –22آذر-95

جلسه چهارم بیع فضولی دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 148-یکشنبه – 21آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 148-یکشنبه – 21آذر-95

(جمل خبریه مستعمله در مقام طلب ) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و سوم-یکشنبه –21آذر-95

جلسه سوم از بحث بیع فضولی دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 147-شنبه – 20آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و دوم-شنبه –20آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 147-شنبه – 20آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 146-چهارشنبه – 17آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و یکم-چهارشنبه –17آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 146-چهارشنبه – 17آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 145-سه شنبه – 16آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 145-سه شنبه – 16آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی ام-سه شنبه –16آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 144-دوشنبه – 15آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 144-دوشنبه – 15آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه بیست و نهم-دوشنبه –15آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

نواهی

ابتدای نواهی یک – دو – سه – چهار – پنج – شش – هفت – هشت – نه –  ده – یازده – دوازده – سیزده – چهارده – پانزده –شانزده   اجتماع امر و نهی مقدمات: الاول: جلسه یک – جلسه دو الثانی:  جلسه یک الثالث: جلسه یک  الرابع: جلسه یک الخامس: جلسه یک – جلسه دوم – جلسه …

ادامه مطلب

اصول-تقریر دوشنبه24/8/95-ترابی

ظهور صیغه افعل در امری که به داعی بعث باشد : یکی از ادله اینکه صیغه امر ظهور در امری که به داعی بعث باشد انصراف صیغه امر در امری است که به داعی بعث باشد و این انصراف هم به دلیل غلبه استعمال صیغه امر در امری است که به داعی بعث باشد است به این انصراف اشکال گرفته …

ادامه مطلب

اصول-صوت دوشنبه 24/8/95

دانلود

ادامه مطلب