دروس

اصول-صوت-دوشنبه3-آذر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/09/03

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – يكشنبه 93/09/02

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن یکشنبه ۲/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

یک شنبه۲/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان  وجوحی که مرحوم حکیم برای تقدم عادت برصفات بیان کرده است پرداختند وجه اول:امام درزنی که مستمرالدم است فرموده است که بایدبه مقدارعادت اخذبکندونفرمودده روزیابه مقدارصفات اخذبکندازهمین جامعلوم می شودعادت مقدم است مناقشه استاد:مستمرالدم مال جایی است که زن خونی دیده وهمه اش رانمی تواندحیض قراربدهدوامام درچنین مواردی عادت عددیه رامقدم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه۱/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۱/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی شش صورتی که درذیل مسئله۱۸بیان شدپرداختند صورت اول:اینکه صاحب عروه ایام عادت رامقدم کردبرصفات وفرمودندخون درایام عادت حیض است ولو به صفات حیض نباشدوخون درغیرایان عادت حیض نیست ولوبه صفات حیض باشد نظراستاد:تقدم ایام عادت برصفات درجایی صحیح است که هردوخون به صفات استحاضه باشد(صفره)ویا هردوبه صفات حیض باشددراین دوفرض خونی که …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲/۹/۹۳-رجائی

درس ۳۷ ـ یکشنبه ۲ / ۹ / ۱۳۹۳ النقطه الثالثه : مرحوم آخوند فرمود که در مجهولی التاریخ ، استصحاب جاری نمی شود نه به خاطر تعارض ، بلکه به خاطر این که شبهۀ انفصال شک از یقین وجود دارد و زمان شک و یقین با همدیگر متصل نیست ، لذا چون شبهۀ مصداقیۀ لا تنقض الیقین بالشک است …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه2-آذر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱/۹/۹۳-رجائی

درس ۳۶ ـ شنبه ۱ / ۹ / ۹۳ خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که مرحوم آخوند فرمود : اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش بالوجدان مُحرَز شود و جزء دیگر به استصحاب ، در این صورت حکم مُحرَز می شود . مثلاً إرثِ ولد ، موضوعش دو جزء است که یکی حیات ولد و …

ادامه مطلب

فقه-متن ۲۷/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۲۷/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به شش صورت که درذیل مسئله۱۸ امده است پرداختند اصل مسئله وان تجاوزالمجموع ان العشره صورت اول:اگرمجموع دمین وایام نقاءبیشترازده روزباشدمثلا:زنی پنج روزخون ببیندوپنج روزپاک بشود سپس پنج روزخون ببینددراین صورت صاحب عروه می فرماید:دوخون حمل برحیضیت می شود مرحوم سیدخوئی قائل به تفسیل شده است ومی فرماید:اگردو خون واجدبرای شرایط باشندحمل بر …

ادامه مطلب

فقه-متن۲۶/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۲۶/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به مسئله۱۶و۱۷پرداختند مسئله۱۶:صاحبه العاده المستقره فی الوقت والعدداذارات العددفی غیروقتهاولم تره فی الوقت تجعله حیضا سواءکان قبل الوقت اوبعد. توضح مسئله: صاحب عادت وقتیه عددیه اگرعددرادرغیروقتش ببینددراین هنگام ایاحیض هست یاحیض نیست مثلا:زنی که ازده ماه تاهفده ماه خون می بیندحال اگرازچهارم ماه تادهم ماه خون دیدحکمش چیست؟ اگرقاعده امکان راقبول داشته باشیم حمل …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ۱۸/۸ -رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۲۸ ـ یکشنبه ۱۸ / ۸ / ۹۳ کلام در این بود که تارهً در مستصحب ، شک در اصل وجودش در عمود زمان داریم ، که استصحاب در این صورت جاری می شود مانند این که …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه1-آذر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۷/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۵ ـ سه شنبه ۲۷ / ۸ / ۹۳ اما اُخری ملتزم می شویم که این اوصاف در خارج وجود ندارد و فقط منشأ إنتزاعشان در خارج وجود دارد یعنی زیدی هست و بَکری هست . حالا اگر بگوییم این اوصاف ، خارجِ محمول هستند که از خارج إنتزاع می شوند و امر إنتزاعیِ عقلی هستند ، که این …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۵/۸/۹۳ و ۲۶/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۳ ـ یکشنبه ۲۵ / ۸ / ۹۳ و درس ۳۴ ـ دوشنبه ۲۶ / ۸ / ۹۳ به بیان دیگر : عدم محمولی یک اثری دارد به نام استصحاب ، حالا اگر عدم محمولی ثابت شود ، آن وقت این استصحاب جاری   می شود و اگر عدم محمولی نفی شود ، آن وقت این استصحاب جاری نمی شود …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲7-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/08/26

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲6-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/08/25

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۴/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۲۴/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه درتتمه ادله قاعده امکان پرداختندودرضمن اشاره به معنای امکان متذکرشده اند اماادله قاعده امکان دلیل برقاعده امکان ازبیان شیخ طوسی درمبسوط الصفره فی ایامهاحیض یعنی ایامی که می تواندایام حیض باشدنه ایام عادت مناقشه استاد:این بیان شیخ ناتمام است ومرادایام عادت است دلیل دیگری برقاعده امکان ازبیان صاحب جواهر دراین قاعده ادعای اجماع شده …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲5-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب