مكان و زمان درسها

مکان و زمان درسها

موضوع درسهای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اصول: مقدمه واجب   ساعت ۹ فقه: ادامه کتاب بیع     ساعت ۱۰ مکان: حسینه ارک  

ادامه مطلب