فهرست

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۹ ، یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۳۳ ، یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۸ ، شنبه ، ۲۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۳۲ ، شنبه ، ۲۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۳۱ ، چهارشنبه ، ۲۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۶ ، سه شنبه ، ۲۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۳۰ ، سه شنبه ، ۲۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۹ ، چهارشنبه ، ۱۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۵ ، چهارشنبه ، ۱۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۴ ، سه شنبه ، ۱۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۸ ، سه شنبه ، ۱۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۳ ، دوشنبه ، ۱۵ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۷ ، دوشنبه ، ۱۵ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۶ ، یکشنبه ، ۱۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۲ ، یکشنبه ، ۱۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۱ ، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۵ ، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۲، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

صفات واجب : بحث علم دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۴ ، چهارشنبه ، ۱۰ بهمن ۹۷ (ابتدای نواهی)

ابتدای بحث نواهی دانلود

ادامه مطلب