بیع سال95-96

   ادامه شروط متعاقدین

لینک رجوع به مطالب قبل

تقریر حسینی بادکوبه ای (   pdf  )

  شرط دوم : قصد

جلسه اول جلسه دومجلسه سوم – جلسه ۴ام جلسه ۵امجلسه ۶ام – جلسه ۷امجلسه ۸ام جلسه ۹ام 

 

 شرط سوم: اختیار

جلسه اولجلسه دوم جلسه سومجلسه ۴امجلسه ۵ام جلسه ۶امجلسه ۷ام جلسه ۸ام جلسه ۹م – جلسه ۱۰ مجلسه ۱۱م جلسه ۱۲ ام جلسه ۱۳مجلسه ۱۴م جلسه ۱۵ امجلسه ۱۶امجلسه ۱۷ امجلسه ۱۸مجلسه ۱۹م

اذن مولی

جلسه اولجلسه  دوم 

بیع فضولی

جلسه اول –جلسه دومجلسه سوم جلسه چهارمجلسه ۵مجلسه ۶مجلسه ۷م جلسه ۸م جلسه ۹مجلسه ۱۰م جلسه یازدهمجلسه دوازدهم جلسه ۱۳مجلسه ۱۴م جلسه ۱۵م جلسه ۱۶مجلسه ۱۷م  جلسه ۱۸مجلسه ۱۹م جلسه ۲۰م جلسه ۲۱مجلسه ۲۲مجلسه ۲۳م جلسه ۲۴م جلسه ۲۵م جلسه ۲۶م جلسه ۲۷م

تقریر حسینی بادکوبه ای (word pdf)

احکام اجازه

جلسه ۱ (صوت تقریر ) جلسه ۲( صوت تقریر) جلسه ۳( صوت – تقریر) جلسه ۴( صوت متن ) جلسه ۵( صوت متن ) جلسه ۶( صوت متن ) جلسه ۷( صوت متن) جلسه ۸( صوت متن ) جلسه ۹( صوت متن) جلسه ۱۰( صوت متن ) جلسه ۱۱( صوت متن) جلسه ۱۲( صوت متن ) جلسه ۱۳م( صوت متن ) جلسه ۱۴م( صوت متن ) جلسه ۱۵م( صوت متن ) جلسه ۱۶م(صوت متن ) جلسه ۱۷م( صوت متن) جلسه ۱۸م( صوت متن ) جلسه ۱۹م( صوت متن ) جلسه ۲۰م( صوت متن ) جلسه ۲۱م( صوت متن) جلسه ۲۲م( صوت متن) جلسه ۲۳م( صوت متن )

تنبیهات اجازه

جلسه اول (صوتمتن) جلسه دوم ( صوتمتن ) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه ۵م( صوت متن ) جلسه ۶م( صوت متن ) جلسه ۷م( صوت متن ) جلسه ۸م( صوت متن) جلسه ۹م( صوت متن )

شرایط مجیز

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم ( صوت متن ) جلسه ۴م( صوت متن ) جلسه ۵م( صوت متن ) جلسه ۶م( صوت متن ) جلسه۷م( صوت متن )‌جلسه ۸م( صوت متن ) جلسه ۹م(صوت متن ) جلسه ۱۰م( صوت متن ) جلسه  ۱۱م ( صوت – متن )

احکام مجاز

جلسه اول( صوت – متن ) جلسه دوم( صوت – متن )

(صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) (صوت – متن) ( صوت – متن ) ( صوت – متن)

اخرین اپدیت: درس چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶( اخرین جلسه سال)

ادامه ابحاث بیع در سال ۹۶-۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *