آرشیو المقصد السادس الأمارات‏

دلیل انسداد-حجیت مطلق ظن-حجیت ظن در اعتقادات-مختار مرحوم آخوند-لزوم معرفه الله و معرفه النبی و الائمه علیهم السلام عقلا از باب شکر منعم و اینکه حضرات معصومین علیهم السلام وسایط نعم هستند-توضیح فرمایشات آخوند
حجیت ظن حاصل از اماره ای که متعلق به الفاظ آیه و یا روایت هست مثل قول لغوی و یا رجالی-حجیت ظنون رجالیه و لغویه در حال انسداد-استقلال عقل به تقلیل احتمالات متطرقه الی مثل السند و الهه و الدلاله مهما امکن-اشکال به فرمایشات مرحوم آخوند-حجیت ظن در مقام ثبوت تکلیف در حال انسداد و عدم حجیته در مقام امتثال تکلیف لعدم انسداد باب العلم و العلمی در مقام امتثال-جریان مقدمات انسداد در بعضی موضوعات خارجیه مثل ضرر مردد بین وجوب و حرمت
مقدمات انسداد-ظن مانع و ظن ممنوع-اقوال اصولیین در حجیت ظن مانع و ظن ممنوع-کلام شیخ اعظم در حجیت ظن مانع یا ممنوع-تقریب کلام صاحب حاشیه در تقدم حجیت ظن مانع-اشکال شیخ بر صاحب حاشیه-اشکال مرحوم آخوند بر شیخ-تفسیر(فافهم)در کفایه-مختار ما در تقدم ظن مانع
دلیل انسداد-خروج ظن حاصل از قياس از اطلاق حجیت ظن بنا بر انسداد-اشکال شیخ بر خروج ظن قیاسی بنا بر انسدادبناء علی الحکومه-جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ-اشکال ما بر مرحوم آخوند-تناقض در کلام آخوند-جواب مرحوم شیخ از اشکال خودش-اشکال آخوند بر جواب شیخ-اشکال ما بر شیخ-رد ذاتی بودن حجیت قطع
نتیجه مقدمات انسداد آیا حجیت ظن به طریق است یا ظن به واقع یا هر دو-دلیل صاحب حاشیه برای حجیت ظن به طریق دون الظن به واقع علی الانسداد-سه جواب آخوند به صاحب حاشیه-اشکال ما بر هر سه جواب آخوند-دلیل آخوند بر اینکه چرا نتیجه مقدمات انسداد کشف نیست-رد آخوند بر اثبات کشف به قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع-نقض بر آخوند
نتیجه مقدمات انسداد آیا حجیت ظن به طریق است یا ظن به واقع یا هر دو-اشکال حاج شیخ اصفهانی به آخوند-توقف کلام صاحب فصول بر دو امر ۱ انحلال علم اجمالی کبیر ۲ عدم انحلال صغیر-اشکال ما به حاج شیخ در دفاع از آخوند-چرا ظن به حکم موجب فعلیت نشود-دلیل دوم صاحب حاشیه-اشکال اول آخوند به صاحب حاشیه-رد کلام آخوند
نتیجه مقدمات انسداد آیا حجیت ظن به طریق است یا ظن به واقع یا هر دو-وجوه اربعه متصوره در جعل در کلام حاج شیخ اصفهانی-توضیح وجه سوم که حکم واقعی در صورت خلاف عوض شود و فرق این وجه با وجه اول اشکال به وجه با وجه اول-اشکال ما به حاج شیخ اصفهانی-اشکال حاج شیخ اصفهانی به این فرمایش آخوند که صرف حکم واقعی به مودای اماره بنحو التقیید-اشکال حاج شیخ اصفهانی بر این فرمایش آخوند که صرف بنحو التقیید خلاف مدعای فصول را اثبات میکند
نتیجه مقدمات انسداد آیا حجیت ظن به طریق است یا ظن به واقع یا به هر دو-اشکال آخوند بر صاحب فصول-وجوه متصوره برای جعل حکم در کلام حاج شیخ اصفهانی-توضیح وجه اول و دوم-فرق بین قضیه خارجیه و حقیقیه-امکان جعل احکام مطابق رای مجتهد بنحو خارجیه و حقیقیه-اشکال به مرحوم حاج شیخ اصفهانی