آرشیو ۱- تقدیم امور

جواب آقای صدر از اشکال آقای نائینی ره به آخوند ره به اینکه تمسک به استصحاب عدم حجیت مشکوک الحجه من اردا انحاء تحصیل حاصل است عدم تمامیت اشکال آقای صدر حجیت ظواهر تقریب قول به اینکه ظواهر قطعی هستند نه ظنی اشکال این حرف
کلام آقای صدر در بیان سه نقطه ای که استدلال شیخ ره به ادله حرمت تعبد بالظن و اسناد الی...بر عدم حجیت مشکوک الحجیه بر آن سه نقطه متوقف است ایرادات آقای صدر بر این سه نقطه تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجیه اشکال شیخ ره بر این استصحاب دو اشکال آخوند ره بر شیخ ره
اشکال آقای صدر به میرزای نائینی ره تقریب حکومت امارات بر ادله جواز اخبار به علم بر مبنای میرزا نائینی ره دفع اشکال ورود تفصیل بین ورود و حکومت در جواز تمسک به عموم عام در مورد شک در حکومت وجه چهارم برای اثبات عدم حجیت مشکوک الحجة و هو دلالة آلایات الدالة علی حرمة اسناد مشکوک الحجیة
اشکالات آقای خوئی بر مرحوم آقای نائینی در تمسک به عموم ان الظن لایغنی من الحق شیئا برای اثبات عدم حجیه مشکوک الحجیه ایرادات ثلاثه آقای صدر به سه اشکال مرحوم آقای خوئی بر آقای نائینی جواب ایرادات آقای صدر اشکال بر اصل استدلال به آیه شریفه
مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیه کلمات آقای صدر در اینکه آیا شک در حجیت مساوق عدم حجیت انشاء هست یا نه و تشقیق شقوق به اینکه آیا دلیل بر حکم ظاهری یا واقعی مخالف داریم یا نه مختار آقای صدر بر مسلک خودش و بر مسلک مشهور ایراد بر آقای صدر-توضیح حجیت مثبتات الامارات دون الاصول
مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیه کلمات آقای صدر در اینکه شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت انشائی است اشکال بر ایشان کلام شیخ در اینکه شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است و اشکال آخوند بر شیخ کلمات مرحوم شیخ علی قوچانی در جواز اسناد مشکوک الحجیه و رد کلام شیخ در این مقام
مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیه دو تقریب برای اینکه اصل عدم حجیت مشکوک الحجه است تقریب کلام آخوند ره و اشکال آن تقریب دوم مقتضی الاصل القطع بعدم حجیت مشکوک الحجه در کلام صدر اشکال به آقای صدر در تفصیل بین حکومت و ورود در تصور شبه مصداقیه