آرشیو ۲- حجية ظواهر الألفاظ

حکم خبر صحیح مخالف مشهور و نظر مرحوم شیخ-قول محقق کلباسی در عدم حجیت ظواهر در صورت عدم افاده ظن و جایی که ظن غیر معتبر بر خلاف باشد-اشکال شیخ بر ایشان-تفصیل صاحب حاشیه-تفصیل سید مجاهد درحجیت ظهور و اصاله العموم در صورت وصول خبر معتبر مجمل-وجوه استدلال بر حجیت قول لغوی و ایراد بر این وجوه
کلام مرحوم شیخ اعظم و آخوند در موارد شک در قرینه متصله و منفصله که آیا به غیر از اصاله الظهور احتیاج به اصاله عدم القرینه هست یا نه و فرمایشات مرحوم ایروانی و حاج شیخ اصفهانی در این زمینه-کلام آقای صدر در ظهور ذاتی و ظهور موضوعی و اینکه کدامیک موضوع حجیت است-آیا ظهور در زمان صدور موضوع حجیت است و یا ظهور الان-اصاله عدم النقل و موارد عدم جریان آن
ظواهر کتاب-سه جواب از علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات بر خلاف ظواهر کتاب-اشکال آقا ضیاء بر انحلال علم اجمالی در صورت حصول علم اجمالی کبیر و صغیر در یک زمان و اشکال ایشان بر انحلال در صورت حصول مقدار معلوم بالاجمال بعد مضی برهه من الزمان مع احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علیه-جواب از اشکال آقاضیاء-تحقیقی در مورد تنجیز علم اجمالی و تساقط اصول در اطراف العلم و اینکه محذور اثباتی است نه ثبوتی و عقلی
حجیت ظواهر کتاب-وقوع تحریف قرآن-تعارض اصاله الظهور در آیات شریفه-جواب آخوند از این تعارض -عدم جریان اصاله الظهور در آیات غیر مشتمله بر احکام-جواب آقای آخوند-کلام منتقی در صورت احتمال سقط کلمه ای از قرآن که قرینه متصله بر خلاف ظاهر بوده اختلاف قرائت-حکم اختلاف قرائت در صورت تواتر قرائات و درصورت عدم تواتر بنا بر جواز استدلال به هر قرائتی و بنا بر عدم جواز استدلال-کلام مرحوم آخوند و شیخ و آقای ایروانی
حجیت ظواهر کتاب استدلال بر عدم حجیت ظواهر کتاب به وقوع تحریف در قرآن-رد قول به تحریف-فرق بین تحریف به تصحیف و به اسقاط-جوابهای شیخ و مرحوم آخوند از این استدلال -فرمایشات مرحوم حاج شیخ اصفهانی در رد این مورد-اشکال بر جواب مرحوم شیخ و آخوند
حجیت ظواهر کتاب-کلمات علامه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه(نهی از اتباع متشابه)و ایراد بر کلمات ایشان -بیان صحیح در تفسیر آیه شریفه-اشکالات دیگر بر کلمات آقای صدر در مقام و رد مختارش در معنای آیه که مقصود متشابه مصداقی است نه مفهومی