آرشیو ۳- حجیة قول اللغوي‏

بیان قول مختار در حجیت قول اهل خبره برای خبره دیگر-کلام مرحوم آخوند و آقای خوئی در مسالک وجه حجیت اجماع محصل-کلام مرحوم آقا ضیاء در حجیت اجماع منقول و اشکال آقای خوئی بر او-توضیحات شیخ اعظم در عدم شمول ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول را
حکم خبر صحیح مخالف مشهور و نظر مرحوم شیخ-قول محقق کلباسی در عدم حجیت ظواهر در صورت عدم افاده ظن و جایی که ظن غیر معتبر بر خلاف باشد-اشکال شیخ بر ایشان-تفصیل صاحب حاشیه-تفصیل سید مجاهد درحجیت ظهور و اصاله العموم در صورت وصول خبر معتبر مجمل-وجوه استدلال بر حجیت قول لغوی و ایراد بر این وجوه