آرشیو ۵- حجیة الشهرة الفتوائیة

اشکالات آقای صدر به دلالت ادله حجیت خبر واحد بر حجیت شهرت-توضیح تزاحم ملاکی و حفظی و امتثالی-رد کلمات آقای صدر در مقام-دلالت تعلیل آیه نبا بر حجیت شهرت-اشکال آقای خوئی-بر این دلیل-جابر بودن و یا موهن بودن شهرت عملی و یا اعراض مشهور
-شهرت روایی-حجیت شهرت فتوائی به قاعده اولیه-استفاده حجیت شهرت فتوائی از مقبوله-کیفیت استدلال-اشکالات مرحوم آقای خویی-اشکالات آقای صدر به دو مقدمه استدلال-احتمالات اربعه در معنای ریب و رد سه احتمال در کلام آقای صدر