آرشیو ۳- ادلة القائلین (الآیات)

دلالت آیه نبا بر حجیت مطلق خبر ثقه به نظر آقای صدر-مراد از فاسق در آیه نبا به نظر صدر-عمل عقلاء به مطلق خبر ثقه-کیفیت استدلال صدر به سنت بر حجیت مطلق خبر ثقه-کلام صدر در وجه عدم اعتبار خبر ثقه ای که مشهور اعراض کردند- عدم اعتبار خبر غیرثقه ای که مشهور به آن عمل کردند-اشکال بر فرمایشات صدر
ادله مستدلین-آیه نفر-اشکال به دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد به اینکه آیه دلالت بر حجیت قول منذر می کند نه مخبر-جواب آخوند از این اشکال-اشکال حاج شیخ اصفهانی به جواب آخوند-دو تقریب حاج شیخ برای دلالت آیه بر حجیت خبر واحد-اشکال به دو تقریب حاج شیخ اصفهانی-جواب صحیح از این اشکال-اشکال دیگر شیخ بر دلالت آیه به اینکه ظاهر آیه حذر از احکام واقعیه هست در صورتیکه احراز کند نه شک داشته باشد-جواب از این اشکال-بیان مختار ما در معنای آیه شریفه
ادله مثبتین-آیه نفر-استدلال بر وجوب حذر به اینکه غایت انذار واجب است-اشکال صدر به این دلیل-استدلال بر دلالت آیه بر حجیت خبر واحد به اطلاق وجوب نذر حتی در صورت عدم حصول علم-اشکال مرحوم شیخ و آقا ضیاء و حاج شیخ عبدالکریم-اشکال صدر بر عدم آیه اطلاق نسبت به وجوب انذار
ادله مثبتین-آیه نفر-اشکال آخوند به عدم ملازمه بین حسن نذر و وجوب آن به اینکه مراد حذر از مخالفت واقع و وقوع در مفسده و ترک مصلحت است-اشکال آقای تبریزی و صدر به آخوند-اشکال به دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد حتی اگر قائل به وجوب حذر شدیم چه انذار موجب علم بشود و چه نشود-دو تقریب آقای صدر برای اشکال بر دلالت آیه بر حجیت خبر واحد-جواب از این دو تقریب
ادله مثبتین-آیه نفر-تقریب وجوب حذر به وسیله کلمه لعل-اشکال مرحوم آقاضیا و حاج شیخ و ایروانی به دلالت کلمه لعل بر رجا و محبوبیت-مختار حاج شیخ و آقاضیا در معنای لعل-جواب صدر از اشکال حاج شیخ در عدم دلالت لعل بر محبوبیت-اشکال آخوند بر صاحب معالم در ملازمه بین حسن حذر و وجوب آن-غرض اقصی و هدف اصلی بعثت انبیاء
ادله مثبتین-آیه نباء-لازمه مفهوم آیه عدم حجیت خبر واحد است از جهت شمول مفهوم اجماع سید مرتضی را-دو جواب مرحوم آقا ضیاء از این اشکال-ایراد آقای خوئی به جوابهای آقاضیاء-اشکال ما به ایرادهای آقای خوئی-جواب حق از اصل اشکال