آرشیو ۴- ادلة القائلین (الأخبار)

دلالت آیه نبا بر حجیت مطلق خبر ثقه به نظر آقای صدر-مراد از فاسق در آیه نبا به نظر صدر-عمل عقلاء به مطلق خبر ثقه-کیفیت استدلال صدر به سنت بر حجیت مطلق خبر ثقه-کلام صدر در وجه عدم اعتبار خبر ثقه ای که مشهور اعراض کردند- عدم اعتبار خبر غیرثقه ای که مشهور به آن عمل کردند-اشکال بر فرمایشات صدر