آرشیو ۶- ادلة القائلین (الوجوه العقلیة)

اشکال براستدلال بر حجیت خبر واحد به استصحاب حجیت به اینکه این استصحاب کلی قسم ثالث است-انحلال احکام وضعیه و حرمت-جواب از این اشکال به اینکه کلی قسم ثانی است نه ثالث-استدلال به حکم عقل بر حجیت مطلق ظن-وجه اول در کفایه مبتنی بر دو مقدمه هست-حکم عقل و شرع بر لزوم دفع ضرر مظنون-کلام حاجبی-اشکال آخوند و شیخ به کلام حاجبی-اشکال آخوند به صغرای استدلال
استدلال به حکم عقل بر حجیت خبرواحد-سه-تقریب فاضل تونی وجوب عمل به خبر واحد در کتب معتمدی به شرط عمل جمعی از اصحاب و عدم رد ظاهر-اشکال شیخ و آخوند بر کلام ایشان-تقریب سوم از حکم عقل بر لزوم عمل به خبر مظنون الصدور-اشکال شیخ و آخوند بر ایشون-بیان مختار شیخ در حجیت خبر واحد-روایات و بیان مختار ما
دلالت آیه نبا بر حجیت مطلق خبر ثقه به نظر آقای صدر-مراد از فاسق در آیه نبا به نظر صدر-عمل عقلاء به مطلق خبر ثقه-کیفیت استدلال صدر به سنت بر حجیت مطلق خبر ثقه-کلام صدر در وجه عدم اعتبار خبر ثقه ای که مشهور اعراض کردند- عدم اعتبار خبر غیرثقه ای که مشهور به آن عمل کردند-اشکال بر فرمایشات صدر
استدلال به حکم عقل بر حجیت خبرواحد-سه تقریب برای مراعات احتیاط در ماده افتراق در مورد ششم از موارد ثمره در کلام صدر-اشکال بر وجه تقریب سوم-آیا سیره عقلاء برعمل به خبر واحد از باب اطمینان شخصی است یا نوعی یا هیچکدام-ذکر شواهد در کلام صدر بر عدم اعتبار اطمینان شخصی-رد شاهد بر اعتبار اطمینان شخصی-بیان مختار-اشکال بر استصحاب حجیت خبر بعد از نزول آیات
-استدلال به حکم عقل بر حجیت خبرواحد-سه تقریب برای مراعات احتیاط در ماده افتراق در مورد تعارض علم اجمالی اخباراتی و علم اجمالی عموماتی در مورد ششم از موارد ثمره در کلام صدر-آیا عمل اصحاب به خبر واحد از باب حصول اطمینان شخصی بوده است-استشهاد صدر به موارد عدیده بر رد این مدعا
استدلال به حکم عقل بر حجیت خبرواحد-اشکال-ثمره بین وجوب عمل به خبرواحد از باب حکم عقل و بین ثبوت حجیت خبرواحد-شش ثمره در کلام آقای صدر در اخبار مثبته للتکلیف-بیان مورد پنچم و ششم و هو ثبوت خبر مثبت تکلیف و اصل نافی مثبت تکلیف عکس خبر-ششم و هو ثبوت تکلیف به خبر و ثبوت تکلیف عکس دیگر در همان مورد به اصل لفظی
استدلال به حکم عقل بر حجیت خبرواحد-فرق بین وجوب عمل به خبر واحد از باب احتیاط و علم اجمالی و بین ثبوت حجیت خبر واحد به دلیل خاص مثل روایات و آیات و اجماع و سیره در اخبار نافیه-توهم عدم الفرق العملی بین دو مسلک در وجوب عمل به خبر واحد-ثبوت الفرق بین المسلکین در اخبار المثبته للتکلیف-شش مورد فرق بین المسلمین در کلام صدر
-استدلال به حکم عقل بر حجیت خبر واحد-روایات-تقریب اول علم اجمالی به وجود روایات صادره در کتب مدونه معتبره-اشکال شیخ اعظم به انحلال-توضیح مرحوم‌ آقای خوئی و انحلال علم اجمالی کبیر به به متوسط و متوسط به صغیر-ایراد ما بر فرمایش آقای خویی