آرشیو ۸- القطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة

 فروعی ک توهم شده عدم حجیت قطع در انها 1-  اگر متبایعین اختلاف در مثمن و یا ثمن داشته باشند 2-  ایا تحالف موجب انفساخ واقعی میشود 3-  ادله داله بر انفساخ واقعی در کلام اقای صدر 4-  مناقشه اقای صدر در این ادله 5-  دلیل البعض علی کون التحالف موجبا لانفساخ الواقعی 6-  رد ان دلیل 7-  القول المختار فی کون التحالف انفساخا واقعیا او ظاهریا 8-  قطع قطاع 9-  عدم حجیت قطعهایی که خیلی با دقت حاصل میشود
فروعی که توهم  شده عدم حجیت قطع در آنها 1-  ثوب مشترک بین دو نفر که منی در آن دیده شده 2-  استصحاب عدم خباثت هر دو موجب مخالفت قطعیه عملیه میشود در مورد اقتداء احدهما  بالاخر و یا ادخال یکی دیگری را در مسجد 3-  جواب آقای خوئی از اشکال 4-  جواب آقای صدر از اشکال 5-  ایراد به جواب آقای صدر 6-  تردید بین بیع و هبه و تحالف در انها موجب مخالفت قطعیه عملیه میشود 7-  جواب آقای خوئی از اشکال 8-  ایراد آقای صدر به آقای خوئی
مواردی که توهم عدم جحیت قطع شده است 1- تلف یک درهم در نزد ودعی 2- کلام مرحوم آقای خوئی 3- بحث شرکت قهری و یا صلح قهری و یا قاعده عدل و انصاف 4- اشکال آقای خوئی به شرکت قهری در مقام 5- ایراد بر کلام آقای خوئی نسبت به قاعده عدل و انصاف 6- مختار در مقام
1-  امکان تحصیل قطع از طرق عقلیه 2-  امکان حصول القطع فی العقل العملی 3-  دو نقض بر عدم امکان حصول القطع بحسن الاشیاء و قبحها 4-  جواب اقای صدر از نقض به عدم امکان القطع بنبوت نبی 5-  رد جوابهای ایشان 6-  جواب حلی از شبهه عدم امکان حصول قطع به حسن افعال و قبح افعال 7-  رد جوابهای  حلی 8-  بیان کبرای ملازمه بین حکم عقل و شرع در  بیان  محقق اصفهانی و غیره 9-  جواب از فرمایشات ایشان 10-   عدم شبهه امکان جعل شرعی در مورد احکام عقلیه
1-  قطع حاصل از طرق عقلی 2-  امکان تحصیل القطع من الطرق العقلیة 3-  منطق ارسطو 4-  اشکال اقای صدر بر منطق ارسطو و معارف عقل اول و عقل ثانی 5-  اشکال در حسن و قبح عقلی در بدیهیات 6-  دو نقض : یک:وجوب اطاعت و قبح معصیت دو: اثبات نبوت اشخاص 7-  جواب اقای صدر از این نقضها