آرشیو ۹- العلم الاجمالي

 امتثال اجمالی  تنبیهات 1-  تنبیه ثالث: وضوء با اطراف علم اجمالی که یقین داریم یکی از دو مایع مضاف است 2-  ایا اصالة الاطلاق در یک طرف مطلقا و یا مقیدا بنحو کلی فی المعین جاری میشود یا نه 3-  قائلین به طولیت امتثال اجمالی نسبت به تفصیلی دو مورد را استثنا کرده اند اول مستحبات، دوم مواردی که وجوب منجز نشده است 4-  ایا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی تعبدی هست یا خیر
علم اجمالی در دو مرحله بحث می شود: مرحله اولی این است که آیا منجز هست یا نه؟ حال اگر منجز هست، علت تامه تنجیز است یا مقتضی تنجیز است، هر کدام از اینها نسبت به موافقت قطعیه و نسبت به مخالفت قطعیه؟ مرحله دوم این بود که علم اجمالی در مقام امتثال آیا کافی ست یا نه؟ آیا ما باید امتثال تفصیل کنیم یا امتثال اجمالی کافی ست؟
1-  توضیح کلام اخوند در منجزیت علم اجمالی که مقتضی است و علت تامه نیست 2-  اشکال اقای ایروانی بر اخوند 3-  جواب اشکال اقای ایروانی و دفاع از اخوند 4-  تقریر کلام اقای صدر در تفصیل بین علم تفصیلی و اجمالی در تنجز و اینکه در تفصیلی علت تامه است دون الاجمالی 5-  رد کلام اقای صدر 6-  رد اخوند بر کلام شیخ که تفصیل در اقتضا و علت تامه داده است در تنجیز به نسبت به موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه
1-  تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه 2-  ایا علم اجمالی مقتضی تنجز هست یا علت تامه 3-  فرمایش اخوند در  امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی حتی نسبت به مخالفت قطعیه 4-  فرمایش مرحوم اقای خوئی در رد اخوند 5-  ایراد بر کلام اقای خوئی 6-  ایراد بر مرحوم اخوند]