آرشیو ۳- خیار الحیوان

لام در مسقطات خیار حیوان بود که یکی از این مسقطات، تصرف بود.عرض ما این شد که این صحیحه علی بن رئاب: فذلک رضا منه فلا شرط، اینکه مرحوم سید یزدی این را مسقط تعبدی گرفته است و این رضای تعبدی است، عرض ما این است که خلاف ظاهر است؛چون چه وجهی دارد؟
کلام در این بود که یکی از مسقطات خیار حیوان تصرف است. اینجا ما چند مطلب را بایدمتعرض بشویم و حکمش را بیان کنیم . یک مطلب این است که آیا تصرف مسقط است یا هدف؟ اصلا بین تصرف و حدث آیا یک تفاوتی هست؟ تغیاری هست؟ متساویند؟عام و خاص من وجه هستند ؟ مطلب دوم این است که این تصرف ای حدث آیا فی حد نفسه مسقط حقیقی هست؟ یا به نص است؟
کلام در این بود که خیار حیوان سه روز است؛این شب ها هم داخل است یا نیست؟چند بحث در ما نحن فیه باید بررسی شود .1 - اینکه یوم آیا به بیاض النهار گفته می شود؟ یا به مجموع 24 ساعت گفته می شود؟ یوم چیست؟ 2-این یوم مجموع 24 ساعت نیست ولی آیا از طلوع فجر شروع می شود؟ یا از طلوع شب شروع می شود؟ 3- اگر یوم شب را شامل نمی شود آیا سه روز باید استمرار داشته باشد ؟ یا استمرار لازم نیست و روز ها خیار دارد و شب ها نه؟
کلام در این بود که مبدا خیار حیوان از کجا است از حین عقد است یا بعد از تفرق است.در ما نحن فیه مبدا خیار حیوان شیخ (رحمه الله علیه) فرمود من حین عقد است و بعد از تفرق نیست.بعضی ها گفته بودند بعد از تفرق است و سه تا دلیل آورده بودند.
کلام در این بود که خیار حیوان آیا محتص مشتری است که معروف و مشهور است یا هم بایع دارد و هم مشتری مثل خیار مجلس که نظر سید مرتضی است یا نه هر کسی که صاحب حیوان بشود اگر مبیع حیوان باشد مشتری، اگر ثمن حیوان باشد بایع، اکر هردوتا حیوان باشد هر دو تا دارد کدام یکی از این هاست؟