آرشیو ۵- خیار الغبن

کلام در این بود که حالا خیار غبن اگر فوری باشد، فوریت عقلیه هست؟ یا فوریت عرفیه هست؟ یا اعم از فوریت عرفیه؟ تراخی هم نیست. اگر دلیل لاضرر باشد مرحوم شیخ ره اشکال کرد که بیشتر از فوریت عقلیه را نمی توانیم بگوییم. خیار تاخیر
کلام در این بود که آیا خیار غبن، فوری است یا علی التراخی؟ مرحوم شیخ ره می فرماید: اما استناد قول به تراخی به استصحاب؛ اگر کسی بگوید خیار غبن علی الفور نیست به خاطر استصحاب، اینجا می فرماید این حرف خوب است بنابر آنچه که مشهور شده که وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب، مراد