آرشیو ۱- خیار العیب

کلام دراین بود که مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید «إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب» اگر کسی گفت من مثلا این درب را خریدم یا کلی گفت درب را خریدم، اطلاق عقد اقتضاء می کند این که درب صحیح باشد، درب سالم باشد و عیبی نداشته باشد.