آرشیو ۴- ماهیة العیب و بعض افراده

مرحوم شیخ اعظم ره وقتی که عیوب را می شمرد، چندتا عیبش مربوط به اماء و عبید است مثل حبل و ثیّب بودن و اباق و امثال ذلک. اینها الآن محل ابتلاء نیست ولی در عین حال این هم خوب نیست که طلبه ها وقتی که در کتاب لمعه در کتاب عتق و تدبیر و مکاتبة برسند، بگویند اینها محل ابتلاء نیست. در مکاسب بگویند اینها محل ابتلاء نیست.
کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود عیب، دوتا ویژگی دارد. یکی این که یک چیزی که غالب افراد این طبیعت دارند، این نداشته باشد و یا زیاد داشته باشد. دو این که نقص در مالیت بیاورد. اما اگر یک چیزی غالب افراد داشتند عیب نیست اگر چه که نقص در مالیت بیاورد. یا اگر یک چیزی غالب افراد نداشتند، ولی این داشت، یا غالب افراد داشتند و این نداشت، ولی نقص در مالیت نیاورد، این عیب نیست.