آرشیو ۵- القول فی الأرش

قرعه 1-  جواب ایراد اقای سیستانی بر دلالت روایت محمد بن حکیم خثعمی 2-  استدلال به روایت اختصاص و بصائر بر عموم قرعه 3-  کلام اقای سیستانی در بررسی سند این روایت 4-  اشکال اقای سیستانی بر دلالت این روایت 5-  تحقیقی در مدلول این روایت 6-  مطالبی راجع به علم امام علیه السلام و مصادر علم ائمه معصومین علیهم السلام 7-  عدم تمامیت این روایت سندا و دلالة
خیار عیب  بحث قرعه 1-استدلال به روایت محمد بن حکیم الخثعمی بر عموم قرعه. 2- اشکال سندی. 3- کلام اقای سیستانی در مشیخه و تفضیل بعض بین جمله "روی عن فلان" و "روی فلان" در سند صدوق در مشیخه. 4-سه جواب اقای سیستانی از این تفصیل . 5-رد کلام اقای سیستانی.. 6-تردد راوی بین محمد بن حکیم و محمد بن حکم
خیار عیب  بحث قرعه 1-استدلال به روایت محمد بن حکیم الخثعمی بر عموم قرعه. 2- اشکال سندی. 3- کلام اقای سیستانی در مشیخه و تفضیل بعض بین جمله "روی عن فلان" و "روی فلان" در سند صدوق در مشیخه. 4-سه جواب اقای سیستانی از این تفصیل . 5-رد کلام اقای سیستانی.. 6-تردد راوی بین محمد بن حکیم و محمد بن حکم
ارش در صورت تعارض مقومین 1-   کیفیت محاسبه ارش در صورت تعارض 2-  اتحاد نتیجه بین طریق مشهور و طریق شهید در صورت توافق بینتین بر قیمت صحیح و اختلاف نتیجه بین دو طریق در صورت توافق در قیمت معیب و اختلاف در صحیح 3-  استدلال شیخ بر صحت طریق شهید 4-  امکان ارجاع کلمات مشهور در محاسبه ارش الی طریق الشهید
1- طریقه محاسبه ارش در صورت تعارض مقومین بنا بر قول مشهور و قول شهید در روضه. 2- اختلاف ثمره بین دو قول و تفصیل شیخ در صورت اتفاق در قیمت صحیح دون المعیب و اتفاق در قیمت معیب دون الصحیح و اختلاف در هر دو (صحیح و معیب). 3- مختار مرحوم شیخ از بین دو طریق مشهور و طریق شهید در روضه
1- تعارض مقومین 2- تحقیقی در تقدم موافقت احتمالیه در دوران امر بین المحذورین مع تعدد الواقعة بر موافقت قطعیه ای  که مستلزم مخالفت قطعیه باشد. 3- کلام حاج شیخ اصفهانی علیه الرحمه در معنای امکان در عبارت شیخ  که فرمود الجمع مهما امکن اولی من الطرح. 4- رد حکم به تنصیف در مورد تعارض مقومین  در کلام حاج شیخ در حاشیه مکاسب. 5- بررسی حجیت بینه در مقام بناء علی الطریقیه و السببیه فی المقام
1- حکم مقدار ارش در صورت عدم وجود مقوم و یا عدم امکان دسترسی به او 2-معیار برای محاسبه ارش قیمت صحیح و معیب عند العقد یا یوم القبض یا یوم استحقاق الارش و یا اعلی القیمتین یوم العقد الی یوم القبض 3-تعارض مقومین و احتمالات موجود . 4-مختار شیخ عند التعارض که در نصف مبیع به قول یک مقوم و نصف اخر به قول مقوم دیگر و استدلال بر مدعای خود. 5-اذا دار الامر بین موافقة قطعیة یک تکلیف و مخالفة قطعیة تکلیف اخر یا موافقت احتمالیه یک تکلیف و مخالفت احتمالیه تکلیف اخر.
1-  کیفیت معرفت ارش. 2-  عدم تمامیت عمومات بالنسبة الی حجیة خبر الواحد الثقة در همه امور اعم از موضوعات و احکام وحدسی و حسی وبررسی سیره. 3-  بررسی آیه شریفه نبا برای دلالت بر حجیت خبر واحد. 4-  توضیح شرط مسوق لتحقق موضوع و عدم آن. 5-  استدلال برای کفایت ظن در تعیین ارش و دلیل انسداد. 6-  فرمایش حاج شیخ در کفایت قبول ثقه در امور حدسی. 7-  فرق بین شهادت و خبر و نقل کلمات حاج شیخ اصفهانی . 8-  فقط در مقام بینه معتبر است للاجماع