آرشیو ۵- اقسام القطع

قیام اماره مقام القطع 1-  مناقشه در مواردی که قطع موضوع واقع شده است بما انه طریق او صفة 2-  کلام اخوند در قیام اصول عملیه مقام القطع  در مورد برائت و احتیاط و استصحاب 3-  مناقشه مرحوم ایروانی در کلام کفایه در مورد اصول عملیه
1-قیام اماره مقام قطع موضوعی صفتی 2-سه تنبیه آقای صدر در ذیل این بحث:  اول:حکومت در قیام اماره مقام قطع طریقی محض حکومت ظاهری و در دیگری واقعی است.  دوم:آیا اماره یقوم مقام القطع الموضوعی در جایی که واقع اصلا اثر نداشته باشد میشود یا خیر.  سوم:  جواز اخبار در مورد دو اماره متعارض. 3-رد مطالب اقای صدر 4-عدم وجود موردی در شریعت که علم بما انه صفة موضوع اخذ شده باشد 5-ایا موردی در شریعت هست که علم بما انه طریق موضوع باشد.]
1-قیام اماره مقام القطع الموضوعی الطریقی 2-تتمه بیان مختار در قیام الاماره مقام القطع الموضوعی الطریقی 3-ایرادات اقای صدر کلام مرحوم اخوند در حاشیه که برای قیام اماره مقام القطع الموضوعی ذکر کرده ایم 4- ایرادات اقای صدر بر کلام مرحوم اخوند در رد کلام حاشیه در کفایه]
قیام اماره مقام القطع 1-تتمه بیان مختار در قیام اماره مقام القطع. 2-کلام مرحوم صاحب درر(حاج شیخ عبدالکریم علیه الرحمه) در قیام امارات مقام القطع الموضوعی الطریقی. 3-رد کلام مرحوم صاحب درر در نهایة الدرایة حاج شیخ اصفهانی. 4-رد کلام اقا ضیا در فرمایش حاج شیخ اصفهانی
قیام الامارة مقام القطع 1-  قیام الامارة مقام القطع الموضوعی الذی اخذ بما انه کاشف. 2-  جواب ایراد کفایه بنا بر اینکه مرادش دور باشد. 3-   توضیحاتی پیرامون کلام استاد در عدم احتیاج به تنزیل دوم (یعنی تنزیل علم به واقع جعلی بمنزله علم به واقع حقیقی). 4-  مطالبی پیرامون حجیت اصل مثبت وعدم صحة استصحاب عدم ازلی. 5-  جواب از ایراد اخوند در کفایه و دفاع از مطلب ایشان در حاشیه برای کفایت تنزیل  مودی منزله واقع بجهت ملازمه بین علم به واقع تنزیلی بمنزله علم بواقع حقیقی. 6-  عدم صحت قیام اماره مقام القطع الموضوعی و عدم تمامیة کلام سید خوئی رحمة الله علیه در اطلاق سیره نسبت به ترتب آثار علم موضوعی
قیام الامارة مقام قطع 1- تتمه قیام اماره مقام قطع موضوعی  و اشکال  مرحوم حاج شیخ به فرمایش اقای نائینی. 2-جواب از اشکال ایشان. 3-بیان اخوند در حاشیه در تقریب قیام اماره مقام القطع الموضوعی 4- ایراد اخوند به کلامش در حاشیه. 5- اختلاف الفحول فی فهم ایراد الکفایه علی بیان فی الحاشیه
قیام الامارة مقام قطع 1- تتمه قیام اماره مقام قطع موضوعی  و اشکال  مرحوم حاج شیخ به فرمایش اقای نائینی. 2-جواب از اشکال ایشان. 3-بیان اخوند در حاشیه در تقریب قیام اماره مقام القطع الموضوعی 4- ایراد اخوند به کلامش در حاشیه. 5- اختلاف الفحول فی فهم ایراد الکفایه علی بیان فی الحاشیه.
1-قیام اماره مقام قطع موضوع. 2- جواب مرحوم نائینی از اشکال جمع بین لحاظ آلی و استقلالی 3-مسلک مرحوم نائینی در حجیت. 4- اشکال مرحوم حاج شیخ بر اقای نائینی  که مجرد  اعتبار الاماره علما کافی برای ترتیب اثار نیست 5- انواع مجعولات شرعی در بیان حاج شیخ
قیام اماره مقام قطع طریقی محض 1-تقریب مرحوم اقا ضیا در قیام اماره مقام قطع طریقی محض.  2- اشکال اقای صدر بر اقا ضیا و جواب از ایراد اقای صدر. 3-اشکال مرحوم حاج شیخ  بر مرحوم اخوند در اینکه قیام اماره مستلزم جمع  بین لحاظ الی و استقلالی است . 4-رد فرمایش ایشان . 5-تقریب مرحوم حاج شیخ در اشکال قیام اماره مقام قطع موضوعی و طریقی به اینکه مستلزم جمع بین مراد مطابقی و کنایی در خطاب واحد است
1-قیام اماره مقام قطع طریقی محض. 2-جواب اشکال قیام اماره مقام قطع طریقی محض بر مسلک غیر اعتبار اماره علما بنا قبح عقاب بلابیان 3- معنای بیان در قبح عقاب بلابیان و فرق بین مسلک حق الطاعه و غیره 4-ایراد محقق نائینی بر سایر مسالک  غیر حجیت اماره علما و اینکه ایه شریقه ان الظن لایغنی عن الحق شیئا آبی از تخصیص است. 5- جواب از اشکال اقای نائینی . 6-بیان محقق عراقی در جواب از اشکال قیام اماره مقام القطع الطریقی بنا بر قبح عقاب بلابیان