آرشیو ۱- المقدمة

تقسیم خبر به واحد و متواتر-متواترات و تجربیات در منطق ارسطو از مواد برهان و قضایای عقلیه هستند-توضیح قضایای ضروریه سته-اشکال آقای صدر بر منطق ارسطو-استدلال آقای صدر بر خروج متواترات و تجربیات از قضایای عقلیه-توجیه حصول یقین در متواترات-اقسام خبر متواتر
کون المسئله اصولیه علی مسلک الکفایه-دفع اشکال از کفایه که بنا بر مسلک منجزیت تطبیق است نه استنباط-اشکال آخوند به صاحب فصول در اصولیت مسئله-تقریب شیخ در اصولیت مسئله-اشکال آخوند بر تقریب شیخ و دفع اشکال آخوند و فرمایشات محقق اصفهانی
کلام مرحوم آقای خوئی و تبریزی در مقام و اشکال در کلام آنها-مختار در تقلید در مسائل اصولیه-آیا حجیت خبر واحد اصولی است و یا فقهی ضابط مسئله اصولی در کلام آخوند و اشکال بر ایشان و نقل مبنای مرحوم آقای خوئی در مسئله اصولیه