آرشیو ۵- ادلة القائلین (السیرة)

استدلال به سیره بر حجیت خبرواحد-اشکال آقای صدر به دو جواب آخوند در هامش-رد اشکال صدر-تقریب چهارم حجیت سیره و عدم رادعیت آیات-اشکال صدر به این تقریب-عدم تمامیت ایراد صدر -اشکال آقای خوئی به رادعیت آیات-جواب ما از اشکال آقای خوئی-تقریب حاج شیخ اصفهانی برای صحت رادعیت آیات ناهیه
استدلال به سیره بر حجیت خبرواحد-اشکال بر حجیت سیره به اینکه آیات ناهیه از عمل به ظن سیره را ردع کرده است-جواب آخوند از این اشکالات-اشکال آقای ایروانی بر آخوند-رد اشکال سوم ایروانی-اشکال صدر بر اصل توقف الشی علی نفسه با غمض عین از وجود-جواب صدر از اشکال دور نسبت به رادعیت آیات
استدلال به سیره بر حجیت خبرواحد-اشکال بر حجیت سیره به اینکه آیات ناهیه از عمل به ظن از سیره ردع کرده است اشکال آخوند بر رادعیت-اشکال در کفایه بر جواب از رادعیت-اشکال مرحوم ایروانی بر جواب آخوند-جواب دوم و سوم آخوند در هامش کفایه از رادعیت سیره