آرشیو اصول

دلیل انسداد-حجیت مطلق ظن-حجیت ظن در اعتقادات-مختار مرحوم آخوند-لزوم معرفه الله و معرفه النبی و الائمه علیهم السلام عقلا از باب شکر منعم و اینکه حضرات معصومین علیهم السلام وسایط نعم هستند-توضیح فرمایشات آخوند
حجیت ظن حاصل از اماره ای که متعلق به الفاظ آیه و یا روایت هست مثل قول لغوی و یا رجالی-حجیت ظنون رجالیه و لغویه در حال انسداد-استقلال عقل به تقلیل احتمالات متطرقه الی مثل السند و الهه و الدلاله مهما امکن-اشکال به فرمایشات مرحوم آخوند-حجیت ظن در مقام ثبوت تکلیف در حال انسداد و عدم حجیته در مقام امتثال تکلیف لعدم انسداد باب العلم و العلمی در مقام امتثال-جریان مقدمات انسداد در بعضی موضوعات خارجیه مثل ضرر مردد بین وجوب و حرمت
مقدمات انسداد-ظن مانع و ظن ممنوع-اقوال اصولیین در حجیت ظن مانع و ظن ممنوع-کلام شیخ اعظم در حجیت ظن مانع یا ممنوع-تقریب کلام صاحب حاشیه در تقدم حجیت ظن مانع-اشکال شیخ بر صاحب حاشیه-اشکال مرحوم آخوند بر شیخ-تفسیر(فافهم)در کفایه-مختار ما در تقدم ظن مانع
دلیل انسداد-خروج ظن حاصل از قياس از اطلاق حجیت ظن بنا بر انسداد-اشکال شیخ بر خروج ظن قیاسی بنا بر انسدادبناء علی الحکومه-جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ-اشکال ما بر مرحوم آخوند-تناقض در کلام آخوند-جواب مرحوم شیخ از اشکال خودش-اشکال آخوند بر جواب شیخ-اشکال ما بر شیخ-رد ذاتی بودن حجیت قطع
نتیجه مقدمات انسداد آیا حجیت ظن به طریق است یا ظن به واقع یا هر دو-دلیل صاحب حاشیه برای حجیت ظن به طریق دون الظن به واقع علی الانسداد-سه جواب آخوند به صاحب حاشیه-اشکال ما بر هر سه جواب آخوند-دلیل آخوند بر اینکه چرا نتیجه مقدمات انسداد کشف نیست-رد آخوند بر اثبات کشف به قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع-نقض بر آخوند
نتیجه مقدمات انسداد آیا حجیت ظن به طریق است یا ظن به واقع یا هر دو-اشکال حاج شیخ اصفهانی به آخوند-توقف کلام صاحب فصول بر دو امر ۱ انحلال علم اجمالی کبیر ۲ عدم انحلال صغیر-اشکال ما به حاج شیخ در دفاع از آخوند-چرا ظن به حکم موجب فعلیت نشود-دلیل دوم صاحب حاشیه-اشکال اول آخوند به صاحب حاشیه-رد کلام آخوند